top of page
pobrane.png

Wspólnie działamy na rzecz
Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

 

Priorytety na ten okres to: 

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca; 

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; 

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; 

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

FIZJOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością korzysta z dofinansowania o wartości  599 885,08 euro otrzymanego od Norwegii. Wartość ogólna projektu 4 715 703,00 PLN. Projekt pod nazwą „Utworzenie przez Spółkę FIZJOMED innowacyjnego na skalę kraju Centrum Fizjoterapii dla osób dotkniętych chorobami neurologicznymi.” ma na celu wdrożenie rozwiązań w zakresie innowacyjnych procesów, technologii oraz usług mających bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności mowa tutaj o osobach starszych i niepełnosprawnych, którzy doświadczyli schorzeń neurologicznych poprzez przebyte udary/wylewy, itd. Terapia/leczenie jakie zamierza wdrożyć Spółka ma szczególne znaczenie, ponieważ dotyczyć będzie bezpośrednio pacjentów neurologicznych po przebytych wczesnych udarach gdzie rehabilitacja musi być włączona jak najszybciej.

 

Cele szczegółowe:

1. WZMOCNIENIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

2. WZROST INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, WPROWADZENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ I REALIZACJA INNOWACYJNYCH USŁUG BEZPOŚREDNIO WPŁYWAJĄCYCH NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA

pobrane.png

Working together for a green,

competitive and inclusive Europe

The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe. Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion.

 

The priorities for this period are: 

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work 

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction 

#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy 

#4Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights 

#5 Justice and Home Affairs

FIZJOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością benefits from a grant of EUR 599,885.08 from Norway. The total value of the project is PLN 4,715,703.00. The project entitled "Creation of an innovative on a national scale Physiotherapy Center for people affected by neurological diseases." aims to implement solutions in the field of innovative processes, technologies and services that have a direct impact on improving the quality of life of the most vulnerable groups of society, in particular elderly and disabled people who have experienced neurological diseases through strokes etc. Therapy/treatment which the Company intends to implement is of particular importance, because it will directly affect neurological patients after early strokes, where rehabilitation must be started as soon as possible.

 

Specific goals:

1. STRENGTHENING ECONOMIC ACTIVITY AND COMPETITIVENESS OF THE COMPANY

2. INCREASE IN INNOVATIVENESS OF THE COMPANY, INTRODUCING NEW SOLUTIONS AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SERVICES DIRECTLY AFFECTING IMPROVEMENT IN THE QUALITY OF LIFE

www.norwaygrants.pl

bottom of page